• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

      1397/09/02 ساعت 15:53

      نشستم فیلم #fury رو دیدم؛ باز هم روایتی از #جنگ ؛ البته جنگ جهانی دوم بخشی از فیلم نابودم کرد؛ جایی که به شهر رسیدند و با یک دختر آلمانی پیانو زدند … #عشق و #مرگ و بقیه چیزها …