• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1396/11/24 ساعت 06:17

  #EmergingTechnologies ABCD: #AI #Blockchain #CloudComputing #Data and #Analytics (#Bigdata) Applications in #Finserv, #Fintech via: @MikeQuindazzi

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1395/07/16 ساعت 22:42

  همه برای یکی! #اپل قصد دارد واحد مجزایی برای تجمیع سرویس ابر خود اختصاص دهد #cloudcomputing #Apple

 • پوریا آسترکی   pooriast@

  1393/01/13 ساعت 23:53

  Selected Seminar Slides Creating «Blue Ocean Strategy» Via #CloudComputing, #BigData, #OpenSource & #SocialMedia Apps http://wp.me/p۲GnoT-gn