• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1397/11/15 ساعت 20:05

  In God we trust,
  all others must bring
  #data!
  @CBinsights

  به (نام) خدا که به او (اعتقاد و) اعتماد داریم، مابقی افراد همگی (برای ایجاد اعتماد) باید #دیتا بیارن!
  اسلاید ابتدایی ارائه‌های #cbinsights

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1397/11/16 ساعت 00:35

  In God we trust, all others must bring #data! @CBinsights به (نام) خدا که به او (اعتقاد و) اعتماد داریم، مابقی افراد همگی (برای ایجاد اعتماد) باید #دیتا بیارن! اسلاید ابتدایی ارائه‌های #cbinsights