• محمد شجاعی   m_shojae1@

  1399/05/29 ساعت 21:41

  برای بروز رفتارهای انسانی
  که ضامن آرامش و صلح در دنیاست:
  باید روح بشر را به قدرت بروز این رفتارها رساند.

  بشر نیاز به تمدنی دارد که به پرورش بعد روحانی او توجه داشته،و برای بلوغ انسانی‌اش صاحب برنامه باشد.
  درغیراینصورت #انسانیت در محدوده‌ شعار باقی می‌ماند.
  #WorldHumanitarianDay

 • صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/05/29 ساعت 21:58

  On the occasion of World Humanitarian Day, UNFPA Iran Emphasizes the harmful effects of the climate crisis on women and girls.

  در روز جهانی بشردوستی، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، بر آثار زیانبار بحران اقلیمی بر زنان و دختران، تاکید می‌کند.

  #WorldHumanitarianDay
  #UNFPA

 • محمد شجاعی   m_shojae1@

  1399/05/29 ساعت 14:07

  سازمان ملل #انسانیت را در«بی‌طرفی‌» برای احترام و امداد به انسانها میداند؛ حتی در جنگ!

  احترام به«انسان» فرای نگاه اعتقادی،سیاسی و.. اصل است!
  اما آنچه انسانیت را بر دنیا حاکم میکند؛
  ایستادگی جهانی در برابر ظالم است
  تا آتش این گوشه‌ دنیا، جای دیگری شعله نکشد.
  #WorldHumanitarianDay