• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/06/09 ساعت 10:21

    هدر دادن غذا علاوه بر اسراف غذا،اسراف و هدر دادن آب نیز هست، دور انداختن یک همبرگر مانده اسراف ٢٤٠٠ لیتر اب نیز هست! کارگروه اصلاح الگوی مصرف برای جریان سازی اجتماعی واگاهی،بویژه برای خانواده ها,باعنوان #رد_پای_اب فعالیت میکند. با ما همراه شوید! http://women.gov.ir #Water

  • Financial Times: #Water is heavier than #oil in Middle East power-plays Turkey’s actions on the #Tigris show the importance of ‘real-world liquidity’ https://www.ft.com/content/۱b۸۱۶۰d۸-۷fa۲-۱۱e۸-۸e۶۷-۱e۱a۰۸۴۶c۴۷۵ … #WaterPolitics #WaterDiplomacy #MiddleEast