• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1398/01/28 ساعت 13:08

    به دستور @amirnazemy عزیز، در حال بررسی مجدد و عندالزوم بازنگری در آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در خصوص مبحث ثبت اختراع نرم افزار، همگام و همراه با مقررات @WIPO هستم