• منصوره شوشتری   ManShooshtari@

   1399/09/01 ساعت 12:02

   دبیر کل سازمان ملل متحد: یمن در معرض قحطی شدید و بی‌سابقه‌ای در چند دهه گذشته است که بدون انجام اقدامی عاجل جان میلیون‌ها انسان را خواهد گرفت …
   #یمن
   #Yemen
   #UNGeneraldirector