• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

   1400/05/30 ساعت 18:15

   #TheHumanRace
   این هشتگ، کمپین جدید سازمان ملل متحد و یک چالش جهانی برای اقدامات اقلیمی در همبستگی با افرادی است که بیشترین نیاز را به آن دارند. برای عضویت در این چالش، از حالا تا نهم شهریور، مجموعا یکصد دقیقه از فعالیت بدنی خود را ثبت کنید.
   اطلاعات بیشتر در لینک موجود در بیو