• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/29 ساعت 13:08

    نهاد ایرانی متناظر با #اینستکس ثبت شد

    رئیس کل بانک مرکزی: ساز و کار تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (#STFI) به عنوان نهاد ایرانی متناظر با اینستکش اروپایی به ثبت رسید.