• یکی از راهوران پشت چراغ مهمان حالا خورشید است. طرف سهمیه شیر و‌کیکش را با بچه‌های کار تقسیم‌میکند.از این مهمتر اینکه جناب سروان هرازچندی این بچه هاراباخودش میبرداستادیوم.قشنگ‌تر اینکه جناب سروان پرسپولیسی است. #پرسپولیس امروز برای جناب سروان بِبَر. #RedOrDead #پرسپولیس_السد