• پرستاری ۲۱ ساله و مادر یک طفل نوزاد با گلوله تک تیراندازان اسرائیلی به شهادت میرسد و آمریکای جنایتکار نیز در مقابل سکوت مدعیان حقوق بشری پیشنهاد محکوم نمودن فلسطینیان را به شورای امنیت میبرد. یاللعجب! #رزان_النجار #Razan_Najjar