• جامعه روابط عمومی   npriir@

  1398/01/09 ساعت 18:02

  چگونه خلاقیت در تبلیغات اثر میگذارد ؟ - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/medias/۹۲۱۴/٪da٪۸۶٪da٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪aa٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۸٪ba٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪d۸٪ab٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪da٪af٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪af-٪d۸٪۹f/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/08/01 ساعت 02:01

  برگزیده شدن روابط عمومی فولاد خوزستان در رشته مدیریت راهبردی روابط عمومی - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۹۵/٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪da٪af٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪d۸٪af٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/24 ساعت 22:01

  از کارشناس ارشد روابط عمومی مدیریت درمان استان زنجان تجلیل شد - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۸۴/٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴٪d۸٪af-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۵/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/24 ساعت 20:22

  نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۷۵/٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۴٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۶٪da٪af٪db٪۸c-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪da٪af٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/24 ساعت 01:59

  هیات رییسه شورای روابط عمومی‌های آذربایجان غربی انتخاب شد - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۶۷/٪d۹٪۸۷٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪db٪۸c٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۲٪d۸٪b۰٪d۸٪b۱٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-۲/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/24 ساعت 00:18

  تحلیل محتوا و گفتمان در حوزه ارتباط روابط عمومی - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/public-relation/۹۱۵۸/٪d۸٪aa٪d۸٪ad٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۴-٪d۹٪۸۵٪d۸٪ad٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷-٪d۹٪۸۸-٪da٪af٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪aa٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/22 ساعت 15:11

  نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۵۱/٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۴٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۶٪da٪af٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/22 ساعت 03:41

  توسعه فرهنگی و روابط بین الملل - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/public-relations-way/۹۱۳۸/٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۳٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۶٪da٪af٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪a۸٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۴/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/22 ساعت 01:39

  نشست مشترک روابط عمومی دستگاه‌های اجرائی و مدیران رسانه - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۳۲/٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۴٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۴٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪da٪a۹-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪da٪af٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/20 ساعت 10:37

  سرپرست جدید روابط عمومی اتاق اصناف تهران منصوب شد - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/public-relation/۹۱۲۴/٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪ac٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/20 ساعت 00:34

  انتصاب سرپرست روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/public-relation/۹۱۰۹/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۶٪da٪af/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/19 ساعت 11:07

  تعریف خبر - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/learning/۹۰۹۶/٪d۸٪aa٪d۸٪b۹٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۱-٪d۸٪ae٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1398/01/11 ساعت 22:31

  خلاقیت چیست؟ - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/learning/۹۲۲۲/٪d۸٪ae٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪da٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪۹f/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/08/11 ساعت 12:59

  ارتباطات سلامت مجوز فعالیت گرفت - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۲۰۴/٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪aa٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۷٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۸٪ac٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲-٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/24 ساعت 23:23

  هزینه کردن در روابط عمومی و اطلاع رسانی، سرمایه گذاری است - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۸۷/٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷-٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹-٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/24 ساعت 21:17

  نقش و جایگاه روابط عمومی و رسانه در تحولات اقتصادی - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۸۱/٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۴-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪da٪af٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪aa٪d۸٪ad٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/24 ساعت 19:53

  داشتن سواد رسانه‌ای یک نیاز اساسی برای مسئولان و مردم است - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/public-relation/۹۱۷۰/٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۴٪d۸٪aa٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪db٪۸c٪da٪a۹-٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/24 ساعت 01:23

  سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد منصوب شد - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۶۱/٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۴٪da٪af٪d۸٪a۷/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/22 ساعت 16:21

  سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای عالی استان‌ها منصوب شد - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۵۴/٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪da٪a۹٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪db٪۸c٪d۹٪۸۶/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/22 ساعت 14:11

  حضور مسئول روابط عمومی هلدینگ در جلسه هماهنگی مسئولین روابط عمومی گروه بنیاد - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۴۸/٪d۸٪ad٪d۸٪b۶٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪d۸٪a۶٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪da٪af-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۴٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۷/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/22 ساعت 02:33

  معرفی سرپرست جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ معاونت روابط عمومی سپاه فجر - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/news/۹۱۳۶/٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪db٪۸c-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪ac٪d۸٪af٪e۲٪۸۰٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪db٪۸c٪d۸٪af٪e۲٪۸۰٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/22 ساعت 01:11

  ۱۰ کار که در روابط عمومی هرگز نباید انجام دهید - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/public-relation/۹۱۲۷/٪db٪b۱٪db٪b۰-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪da٪a۹٪d۹٪۸۷-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪da٪af٪d۸٪b۲-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac٪d۸٪a۷/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/20 ساعت 01:09

  پنج راهبرد برای برقراری ارتباط موثر - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/communication-skills/۹۱۱۴/٪d۹٪be٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪aa٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۷-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪ab٪d۸٪b۱/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات

 • جامعه روابط عمومی   npriir@

  1397/06/19 ساعت 11:43

  ضرورت توجه به «آموزش رسانه‌ای» - جامعه روابط عمومی http://www.aprs.ir/medias/۹۱۰۰/٪d۸٪b۶٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪aa-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪d۸٪b۴-٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c/ … #روابط_عمومی #جامعه_روابط_عمومی #Public_Relations #ارتباطات