• کاوشگر #ParkerSolar #ناسا با هدف دستیابی به اطلاعات جدید در مورد تاج‌های خورشیدی به #فضا پرتاب شد. این کاوشگر به فاصله ۶میلیون کیلومتری #خورشید می‌رسد و یک پوشش گرمایی کربنی و فناوری‌های پیشرفته از این کاوشگر در مقابل حرارت و تشعشعات شدید محافظت می‌کنند. https://goo.gl/dP۹KbD