• دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/09/11 ساعت 14:00

  Investing in #women’s leadership and engaging them in the design and implementation of #COVID۱۹ response strategies is critical to ensure that their perspectives and needs are adequately considered.
  #OrangeTheWorld

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/09/09 ساعت 14:04

  The effects of the pandemic are affecting rural women’s productive,reproductive and income-generating capacities as it tends to reduce their economic opportunities and access to nutritious foods while at the same time increasing their workloads and escalating #GBV #OrangeTheWorld

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1399/09/05 ساعت 22:50

  پیام اتحاد سازمان ملل متحد در ایران برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران

  #UnitedNations representatives in Iran are joining their voices to call for an end to violence against women and girls

  #۱۶days
  #OrangeTheWorld
  #endvaw
  #دنیا_را_نارنجی_کن #خشونت #زن #خشونت_علیه_زنان

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/09/05 ساعت 14:05

  #زنان روستایی در تولید، فرآوری و تجارت موادغذایی و محصولات کشاورزی نقش مهمی دارند، و همه‌گیری کووید_۱۹ تأثیر شدیدتری بر فعالیت‌های کشاورزی آن‌ها نسبت به مردان می‌گذارد. اتخاذ تدابیر برای حمایت از مشارکت زنان‌روستایی در زنجیره‌های ارزش کشاورزی-غذایی بسیار مهم است.#OrangeTheWorld

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/09/11 ساعت 14:00

  سرمایه‌گذاری در زمینه رهبری #زنان و مشارکت آنها در طراحی و اجرای راهبردهای پاسخدهی به #کویید_۱۹ برای تضمین در نظر گرفته شدن مناسب دیدگاه‌ها و نیازهای آن‌ها ضروری است.
  #OrangeTheWorld

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/09/10 ساعت 14:00

  #زنان روستایی در دسترسی به منابع تولید، خدمات، فناوری‌ها ، بازا‌رها ، دارایی‌های مالی و نهادهای محلی با محدودیت‌های بیشتری نسبت به مردان روبروهستند که این امر آنها را در برابر تأثیرات اجتماعی-اقتصادی همه‌گیری #کوبید_۱۹ و اقدامات برای مهار آن، آسیب پذیرتر می‌کند. #OrangeTheWorld

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/09/06 ساعت 13:59

  Policy responses should consider #women’s roles in agri-food systems and ensure that their multiple needs – as guardians of household food security, food producers, farm managers, processors, traders, wage workers and entrepreneurs – are adequately addressed. #OrangeTheWorld

 • صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1399/09/05 ساعت 18:43

  ۱۶ روز کنش‌گری کمپینی جهانیست که طی ۲۹ سال گذشته در جریان و از ۵ آذر ماه آغاز و تا ۲۰ آذر ادامه و در اولویت اصلی دبیرکل سازمان ملل قرار دارد.
  نمایندگان سازمان ملل در ایران با یکدیگر متحد شده‌ تا به خشونت علیه زنان و دختران پایان دهند.
  #۱۶days
  #OrangeTheWorld
  #منع_خشونت_علیه_زنان

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/09/15 ساعت 18:20

  #Repost @akhgar۲
  • • • • • •
  Ms. Maria Dotsenko @UNICTehran Director, joined the campaign to end violence against women and girls.

  #۱۶Days #OrangeTheWorld
  -------------------------
  خانم ماریا دوتسنکو، رییس محترم… https://www.instagram.com/p/B۵vCVyyj۸Gv/?igshid=a۰sev۴gblfzt …