• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1400/04/17 ساعت 22:38

    لغو کنفرانس‌خبری به دلیل پرواز اضطراری جت نظامی

    کنفرانس خبری نخست وزیر اسپانیا و گیتاناس ناوسدا رئیس جمهور لیتوانی در پایگاه هوایی لیتوانی به علت برخاستن اضطراری یک فروند جت نظامی متوقف شد

    #Lithuania