• مرکز پژوهش های اتاق ایران   rc_iccima@

   1400/09/09 ساعت 10:03

   سخنرانی دکتر محمد قاسمی
   رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
   در همایش الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی
   #KishInvex