• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

   1400/02/19 ساعت 18:15

   در روز جهانی مادر، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران بهترینها را برای مادران ایرانی آرزو دارد.

   On the International Mother's Day, UNFPA Iran wishes the best for Iranian Mothers, and for midwives, nurses and doctors who help promote safe motherhood.
   Happy #InternationalMothersDay!