• فصل چهارده #GreysAnatomy شروع شد و من تا الان ١٢هزار دقیقه، ٢٠٠ ساعت و بیشتر از هشت روز از کل عمرم رو پای دیدنش گذاشتم.