• علی قنواتی   kheradoo@

      1398/05/23 ساعت 11:14

      گرامی کرگدن ۲ اصطلاح کاربردی خوب یاد داده: #FOMO: Fear Of Missing Out #JOMO: Joy Of Missing Out با کمی تغییر ۲ معادل برایشان پیش‌نهاد می‌کنم: #تاعم: ترس(نده) از عقب ماندن #لاعم: لذت(برنده) از عقب ماندن (چون بر وزن فاعل شد پرانتزها را اضافه کردم) چه اصطلاحاتی! به‌به! عالی اند!