• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

   1400/03/26 ساعت 13:45

   بیائیم با آموزش استفاده از تکنولوژی‌های نوین به سالمندان خانواده‌های خود، آنها را در بهره‌مندی از حقوق‌شان یاری دهیم!

   By teaching old persons in our families how to use new technologies, let's help them to enjoy their rights!

   #Elderly
   #UNFPA #Iran
   #سالمندان