• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/01/04 ساعت 12:15

    یکساعت تاریکی برای روشنگری از تهدیدات سیاره ابی. #EarthHour یکساعت تاریکی تا بدانیم تغییر اقلیم جدی است. یکساعت تاریکی تا بدانیم انقراض گونه‌ها انقراض انسانیت ماست. یکساعت تاریکی تا بدانیم جنگ میلیونها کشته و اواره و رنج داشته و سیاستهای ترامپ اکنون همه این موارد را دنبال کرده.