• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/04/21 ساعت 19:33

  در روز جهانی جمعیت، بیایید از زنانی که تحت تأثیر آثار اقتصادی همه‌گیری کووید قرار گرفته‌اند، یاد کنیم.
  On World Population Day ۲۰۲۱, let us remember women who have been affected by the economic impacts of the pandemic@eu_echo#EUaid@UN_Iran @UNFPAasia
  #UNFPA
  #WorldPopulationDay

 • صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/03/12 ساعت 17:42

  To ensure uninterrupted maternal health services to pregnant women, #UNFPA Iran has partnered with EU Humanitarian Aid (@eu_echo) to equip and make functional, the COVID-۱۹ free facilities of the Ministry of Health
  #EU
  #EUaid@UN_Iran@UNFPAasia@UNFPABrussels#EUHumanitarianAid

 • صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/04/27 ساعت 12:43

  With the contribution of the EU Humanitarian Aid @eu_echo, and in partnership with the State Welfare Organization, UNFPA Iran procured ۱,۰۰۰ oxygen concentrators, to be delivered to more than ۳۰۰ centers for elderly.@un_iran@UNFPAasia@unfpabrussels#EUHumanitarianAid
  #EUaid

 • صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/03/12 ساعت 17:42

  برای اطمینان از خدمات بهداشتی بدون وقفه‌ به زنان باردار، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با بخش کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا- اکو (@eu_echo) برای تجهیز و عملیاتی ساختن تسهیلات عاری از #کووید۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همکاری نموده است.
  #EU
  #EUaid
  @UN_Iran

 • صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/02/30 ساعت 20:38

  #UNFPA #Iran #EUaid #EU
  @eu_echo