• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1398/08/07 ساعت 11:32

  روز کوروش بزرگ گرامی باد

  متاسفانه علیرغم ظرفیت عظیم این روز تاریخی برای گسترش صلح، وحدت وتاثیرگذاری براذهان عمومی ملتهای جهان، همچنان مسئولین کشور بدون مطالعه و باغضب وکینه به تاریخ پرافتخار ایران مینگرند.

  #کوروش_بزرگ
  #کورش
  #روز_کوروش
  #CyrusTheGreat
  #Cyrus