• من جای @bbcpersian رسانه سلطنتی انگلیس بودم، وقتی هنوز در سیرالئون توپ‌های ارتش سلطنتی انگلیس، در جزیره بونس وجود دارد؛ جزیره‌ای که برای سالها ترمینال صدور برده به جهان بود و برده‌های اروپا و آمریکا را تامین می‌کرد؛ اسم برده داری که می‌آمد گوشه‌ای مخفی می‌شدم.
      #BunceIsland