• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

      1399/06/11 ساعت 13:19

      آزار و #تجاوز جنسی، عبارت پرتکرار این روزهای وب فارسی است. فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی آکنده از روایت‌های مرتبط با این موضوع شده است./ گزارش همشهری از کارزار زنان ایرانی برای روایت تجربه #‌آزار_جنسی و موانع قانونی پیش روی آنها را بخوانید.