• مجید اخوان   makhavan_tv@

      1397/04/17 ساعت 16:11

      در جمع اهالی روستا با هیجان گفت دیشب ۲۰۰ گرگ به گله زد، همه با تعجب و زیر چشمی نگاه کردند، گفت ۱۰۰ تا که بود، باز نگاه، گفت ۵۰ تا بود، و نگاه دوباره ، اینبار شد ۲۰ بعد ۱۰ بعد ۲ ودر آخر گفت: یه سایه‌ای دیدم فکر کنم گرگ بود. #۲۵۰۰گرین_کارت