• خون پاک #شهدای_۱۷_شهریور و انقلاب و دفاع مقدس، و غیرت و بصیرت ملت ما اجازه نمیدهد که با مشکل سازی زندگی مردم و جنگ تبلیغی دشمن خارجی و سخنان مشابه اطاقهای جنگ از تریبونهای کشور، راه انقلاب مردمی و ظلم ستیز خود را عوض کند. #۱۷_شهریور