• بر اساس بخش ج بند۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، از روز۲۷مهر،ممنوعیت سفر رسمی ۲۳نفر از مرتبطین با وزارت دفاع و سپاه پاسداران رفع میشود. به لیست زیر که اسامی در آنجا آمده نگاه کنید. ارزش این افراد برای نظام چقدر است؟ارزش دیپلماتهای ایرانی و تلاششان چقدر است؟ این #یک_پیروزی_بزرگ نیست؟