• رفته بودم پیش #گلی_امامی و هنوز غرق وسعت دنیایی هستم که پیش روم گذاشت. از لحظه‌ای که پامو از خونش بیرون گذاشتم مدام افسوس می‌خورم که چرا سیاست رو انتخاب کردم … اغلب آدم‌هایی که روزانه باهاشون سر و کار دارم یه سری آدم کوچیک یا در نهایت متوسط هستن با دغدغه‌‌های اندازه خودشون