• * طرح «جونگ گوآ ری بائو» - نسخه چینی روزنامه چاینا دیلی از شرایط خلیج فارس * توضیح روزنامه چینی زیر طرح: حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس این منطقه را به انبار باروت در آستانه اشتعال تبدیل کرده است. #گلوبال_‌هاوک #چین #ایران

  • روزنامه علم و فناوری #چین در گزارشی مفصل به تحلیل ماجرای #گلوبال_‌هاوک پرداخته و از قول دو‌ کارشناس ارشد #هوافضا و پهپادهای این کشور، ضمن رد ادعای رسانه‌های روس، بر «توانایی غیرقابل انکار»، «هوشمندی نظامیان ایرانی» و «تمرکز دقیق آنها بر تحرکات آمریکا در منطقه» صحه گذاشته است.