• مهدیار سعیدیان   MahdiarSaeedian@

    1398/06/08 ساعت 12:42

    ۳) اماوقتی آرامترین نوع اعتراض مدنی (تجمع دادیولوژیستها در مقابل #وزارت_بهداشت ) تحمل نشد و به خشونت ودستگیری کشید، به نقطه عطفی در #گسست_اجتماعی پزشکان از سازمانهای دولتی و صنفی رسیدیم. این گسست با ادامه روند تخریب این قشر ادامه یافت و بااعمال قوانین مالیاتی جدید به اوج رسید!

  • سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/12/29 ساعت 06:22

    جناب آقای #جهانگیری ! اردیبهشت۹۶ که برای بردن انتخابات آن همه کینه درجامعه پمپاژمیکردید، فکر #گسست_اجتماعی نبودید؟! حالاکه ناکارامدی‌تون برای همه روشن‌شده و پوچی وعده‌هاتون امید را دردل ملت خشکانده، یاد #گفتگوی_ملی افتاده‌اید؟!