• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/11/15 ساعت 01:26

    نزدیک یک ماه امارات بودم … ولی هیچ #کودک_کار ی اونجا ندیدم #گدا فقط یک بار دیدم هر چیزی سر جای خودش بود بدبختی بیداد نمی‌کرد از راه رفتن تو خیابون در هیچ ساعت شبانه روز احساس ترس نمیکردی . پ ن: حاکمان اونا برای مردمشون رفاه آوردن ای کاش #ایران منم همین طوری بود

  • محمد حسین خوشوقت   MKhoshvaght@

    1398/05/02 ساعت 16:12

    مقام مسؤول در بوشهر: -#کودکان را در پاکستان به صورت حرفه‌ای #معلول می‌کنند و به صادرکنندگان #گدا به ایران، می‌فروشند!- و ما هم به این گدایان #پول می‌دهیم تا باندهای ضد انسانی را ثروتمندتر کنیم!