• مرتضی براری   barari_ir@

    1397/12/04 ساعت 14:03

    : پنجاه و ششمین نشست کمیته علمی و فنی #کوپوس پایان یافت و در این نشست موضوعاتی همچون اجرای داوطلبانه و ادامه روند بررسی رهنمودهای پایداری بلندمدت فعالیت‌های فضایی، ضرورت اجرای رهنمودهای کاهش یا تعدیل زباله‌های فضایی، تحقق اهداف توسعه پایدار با استفاده از فناوری فضایی بررسی شد.