• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1397/12/06 ساعت 20:50

    امروز در حاشیه جلسه با @amirnazemy در خصوص فلسفه #کنفوسیوس ، برگ نعناع، کرم، رزق و روش زیستی بحث کردیم، نتیجه آنکه مقصد صحیح به ما هو مقصد، مقصد است و مسافر، مسافر، راه و روش، منش و کنش و رفتار در صورتی که دارای مبانی اخلاقی درست باشد، برآیندش با هر طیف تفکری یکسان خواهد بود

  • شما دو #زندگی دارید، دومی زمانی آغاز می‌گردد که در می‌یابید فقط یک زندگی دارید. #کنفوسیوس #تلاش #امید