• وجود ۱۱میلیون #کم_سواد در کشور/ تحصیل تا پایان سال دوازدهم اجباری شود رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: ۸میلیون و ۸۰۰هزار #بیسواد مطلق و ۱۱میلیون کم #سواد درکشور داریم. میانگین #تحصیل ایرانیان ۸سال بوده و لازم است زمینه اجباری شدن تحصیلات تا پایان سال دوازدهم فراهم شود. ایسنا