• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/26 ساعت 10:19

    #ولایتی: الآن عده‌ای مثل #اصحاب_کهف یعنی ٣٠٩ سال عقب هستند و از حوادثی که رخ داده بی‌خبرند!/ درباره نگاه به #شرق می‌گویند: چون این‌ها #کمونیست هستند پس برگردیم به سمت #آمریکا و یا تعادل را حفظ کنیم!/در موضع نگاه به شرق همسایگان از اولویت برخوردارند

  • نیکوس پولانزاس و پاسخی که به چنگ نمی‌آمد - پولانزاس در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش دربارۀ احزاب #کمونیست و جنبش‌های اجتماعی بحث می‌کند (گفت‌وگو با نیکوس پولانزاس، ورسو، ۲۲۵۰ کلمه، ۱۴ دقیقه) http://tarjomaan.com/interview/۸۹۸۵/