• مژگان جمشیدی   mojganjamshidi7@

    1398/03/31 ساعت 14:47

    دههاجوجه فلامینگو در دریاچه #بختگان هفته گذشته جان باختند و صدها جوجه دیگر باکمک محیطبانان در حال حرکت از شرق تالاب به سمت تالاب #کمجان هستند، چون #وزارت_نیرو از تخصیص حقابه تالاب امتناع میکند! با حقابه بختگان،کشاورزان برنج میکارند تا فارس سومین تولیدکننده برنج کشور باشد