• گفتگوی سه جانبه #ایران،#روسیه و #هند با حضور مراکز مطالعات سه کشور دو روز است در #مسکو در جریان است.مقابله با تهدیدات مشترک و تاکید بر طرح‌های بزرگی چون #کریدور شمال-جنوب از جمله موضوعات مورد بحث است.موج یکجانبه گرایی و تحریم آمریکا،کشورهای مستقل جهان را به هم نزدیکتر خواهد کرد