• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/02/10 ساعت 18:00

    #کرمانشاه_فراموش_نمیشود قابل توجه دلواپسینی که پیگیر کمک‌های داده شده به من و‌امثال من هستند! نتیچه را اطلاع دادن مهمتر از نمایش بیهوده است سپاس از همه‌ی یاوران. می‌شود بعضی هزینه‌ها را در مسیر درست صرف کرد. اشتغال زایی هم به اندازه اسکان مهم و ضروریست.کامل ویدیو در کانالم هست