• مسعود رفیعی طالقانی   Taleghanimasoud@

      1397/11/27 ساعت 16:00

      چرا مقامات ساکتند؟سازمان ملل می‌گوید حدود ۵۵۰ اتوبوس از مردم ایران در سال ۲۰۱۸ از کشور رفته اند،بالای ۲۱هزارنفر. این روزها وطن،به جزدر قلب خاورمیانه،در #کانال_مانش هم هست؛درروح وجان هزاران #پناهجوی_گریزان. طنزروزگار راببین؛پس ازچندقرن دیدن استعمار #انگلیس،مقصدهمه بریتانیاست.