• آبرامیان،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی #مجلس ، با انتقاد از بی‌توجهی برخی نسبت به اجرای طرح #کاداستر تاکید کرد که مجلس از بُعد نظارتی به این موضوع ورود خواهد کرد. http://www.icana.ir/Fa/News/۴۰۹۱۶۷