• سید محسن موسوی   SeyyedmohsenM@

    1398/06/01 ساعت 16:37

    دستانی که #شفا می‌دهند دست در دست فرشته‌ها دارند

    آنگاه که نام #خدا را برلب و بردل می‌رانید و با اتصال به شفای حقیقی دردمندی را شفا می‌دهید و در #نجات جان بیماری سهیم می‌شوید بارانی از#برکت و خشنودی الهی از #کائنات بر زمین جاری می‌شود، این خشنودی ،پاداشی الهی است.
    #روز_پزشک