• پیمان طالبی   peymntalebi@

    1398/02/11 ساعت 08:58

    نه اعتنا به می‌و نه خمار می‌کردند علی نبود، خلایق چه کار می‌کردند؟ #پیمان_طالبی از کتاب آیینه خانه انتشارات آرام دل راهرو ۳۰ غرفه ۳۵

  • پیمان طالبی   peymntalebi@

    1398/02/06 ساعت 15:06

    از این دود و دم شاعرکش تهران چه میخواهی؟ تو فرهادی، مگر از یاد بردی بیستونت را؟ #پیمان_طالبی از کتاب ناحماسه انتشارات شهرستان ادب انتهای راهرو ۱۷ غرفه ۱۸