• دکتر عبداللهی عزیز به نکته مهمی اشاره میکنند.تحقیقات فراوان نشان میدهد که:
   ۱-مجرمین #تجاوز، رضایت زن به خلوت دو نفره را سیگنال رابطه جنسی میبینند(حتی اگر بعدا بگوید نه!)
   ۲-بیشترین موارد تجاوز در خلوت خانه متجاوز یا قربانی بوده
   ۳-زنان زیر۳۰سال بیشترین ریسک تجاوز را دارند
   #پیشگیری‌