• چگونه قیام‌های #پوپولیستی می‌توانند لیبرال دموکراسی را سرنگون کنند؟ - اقتدارطلب‌ها دارند افزایش می‌یابند، و #دموکراسی جذابیت خود را از دست داده است (یاشا مونک، گاردین، ۳۱۰۰ کلمه، ۲۰ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۸۹۹۱/

  • فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/02/11 ساعت 11:59

    آقای @azarijahromi شایعه استعفا که حالا با قدرت تکذیبش کردید فقط از دفتر خودتان می‌توانسته منتشر شود یک حرکت #پوپولیستی بچگانه که احتمالا برای بدست آوردن دل مردم بعد از توئیت‌های کلی‌گوی صبحتان باید می‌گفته شما ایستاده‌اید چو شمع! شایعات را روابط‌عمومی‌تان دامن زد تا تکذیبش کنید!