• #پوران_درخشنده: از وزارت ارشاد بپرسید چرا نمی‌گذارند «هیس، پسران …» را بسازم؟ چرا نباید کسی که در زمینه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تحقیق می‌کند، بتواند #فیلمسازی کند؟ مگر نتیجه فیلم هیس دختران چیزی جز آگاه شدن خانواده‌ها بود و تکانشان نداد؟ سازندگی