• روزنامه شهروند   shahrvand_paper@

    1396/10/18 ساعت 19:18

    آرزوهای بزرگ ۱۸ #پناهجو از ۱۸ کشور ازآرزوهای‌شان برای سال ۲۰۱۸ گفتند http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/۱۲۲۲۱۸/ …

  • #سوئد،‌ بی‌بی‌خال ازبک، پیرزن نابینای ۱۰۶ساله افغان را که پیرترین #پناهجو شناخته می‌شود و ۲۰۱۵ به این کشور رسیده دیپورت می‌کند/ ایندپندنت