• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/07/07 ساعت 22:18

    #قالیباف:دوران مدیریتم درشهرداری در حال ساخت #پل_صدر بودیم، جوانی پیشم امدو گفت کار میخواهم و من هم گفتم خب در کارگاه مشغول بتون ریزی بشو.گفت من فوق لیسانس دارم گفتم تو کارخواستی و گفتی خانواده‌ام کشاورز هستند،پس کار کن و من هم بنا بر تلاشت میگویم به شما حقوق خوب بدهند