• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

      1398/04/20 ساعت 22:59

      اگر جز مسلمات دین نیست و می‌شه بهش انتقاد کرد باید عرض کنم: این ماجرای #پرچم_گردانی ، اون هم در این حد رو درک نمی‌کنم. طبیعتا ممنون می‌شم اگر کسی بتونه برام توضیح مستدل بده