• #اپوزیسیون قدیم عمدتا باپرنسیپ و وطن‌پرست بودن،اما عمرشون رو تلف کردن و اینقدر از تحولات واقعی کشور پرت بودن که ازشون خیری به #ایران نرسید. اپوزیسیون جدید(برانداز) عمدتا بی‌اصول و کاسب و #ویرانی‌طلب ،علاوه بر تلف کردن عمر و مفید نبودن،کمی زحمت و چالش هم برای کشور ایجاد میکنند